Privacyverklaring

 

Schoonheidssalon Beauty Style, gevestigd aan Marnixstraat 39, 8913 GV Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Mevrouw M. Walinga is de functionaris gegevensbescherming van Schoonheidssalon Beauty Style, zij is te bereiken op 058 212 0922

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Beauty Style verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Indien van toepassing: Zorgverzekeraar
 • Indien minderjarig: Gegevens vertegenwoordiger

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Beauty Style verwerkt bij het maken van voor en na foto’s en bij het invullen van het toestemmingsformulier de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Ras
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Als cliënt jonger is dan 12 jaar is niet haar/zijn toestemming vereist maar de toestemming van de ouders die het gezag over hem/haar uitoefenen. Als de cliënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar is, is naast toestemming van de cliënt de toestemming van de ouders nodig die het gezag over hem/ haar uitoefenen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schoonheidssalon Beauty Style verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden om online een afspraak te maken
 • Het monitoren van de voortgang van de behandeling d.m.v voor en na foto’s
 • Facturering voor de zorgverzekeraar bij acne & elektrisch onthaar behandeling
 • Schoonheidssalon Beauty Style verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon Beauty Style bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens, personalia, adresgegevens, foto’s en informatie omtrent gezondheid, allemaal 2 jaar na de laatste behandeling.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Beauty Style verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schoonheidssalon Beauty Style blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor onze online agenda maken wij gebruik van de diensten van Salonized. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Salonized afgesloten. Voor onze nieuwsbrief die maximaal 12 x per jaar verzonden wordt maken wij gebruik van Mailchimp. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Mailchimp afgesloten. U kunt zich ten alle tijden voor de nieuwsbrief afmelden via e-mail

Cookies, of vergelijkbare technieken
Schoonheidssalon Beauty Style gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Beauty Style en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar M. Walinga, Marnixstraat 39, 8913 GV Leeuwarden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Schoonheidssalon Beauty Style wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Beauty Style neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met M. Walinga 058 212 0922